Jakie warunki trzeba spełniać, żeby upadłość konsumencka była możliwa?

Skutecznym sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, której celem jest częściowe albo całkowite oddłużenie konsumenta. Każdego roku, coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości. Kto może ogłosić upadłość i czy są jakieś ustalone warunki, które należy spełniać, żeby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Czy każdy może ogłosić upadłość?

Z rozwiązania jakim jest ogłoszenie upadłości może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie prowadzi firmy oraz która jest niewypłacalna. Niewypłacalność opiera się na utracie zdolności spłacania posiadanych kredytów. zwrot prowizji bankowej Ponadto, o ogłoszenie upadłości może ubiegać się:
-osoba, która nie posiada wystarczających dochodów, które umożliwiłyby uregulowanie zadłużenia jak i również istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, iż w najbliższym czasie jej dochody wzrosną oraz zapewnią pokrycie bieżących zobowiązań
-osoba, która z pełną świadomością oraz umyślnie nie przyczyniła się do powstania niewypłacalności, co oznacza, że niewypłacalność powstała wyłącznie z pobudek niezależnych i losowych, np. z powodu nagłej choroby nagłej utraty pracy
-osoba, która nie zaciągała w nierozważny sposób następnych zobowiązań, które spowodowały powiększenie zadłużenia
Należy liczyć się z tym, iż zanim Sąd ustali, czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, szczegółowo przeanalizuje i zweryfikuje, czy istniały jakiekolwiek przyczyn, które ewidentnie wskazują na umyślne działanie bądź rażące niedbalstwo dłużnika, które przyczyniły się do jego niewypłacalności.

Upadłość konsumencka - czy przedsiębiorca może skorzystać z takiego rozwiązania?

Jak już wcześniej nadmieniono, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie ma firmy. W związku z tym, przedsiębiorca nie może złożyć wniosku. Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe, przedsiębiorca powinien przestać być przedsiębiorcą. Co więcej zawieszenie działalności gospodarczej nie wystarczy, przedsiębiorca powinien zamknąć działalność gdyż wtedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Od razu po zakończeniu postępowania, dłużnik pozbędzie się długów własnych, jak również tych, które powstały w trakcie prowadzenia firmy.

Kto najczęściej decyduje się na ogłoszenie upadłości?

Ludzie, którzy zazwyczaj korzystają z tego rodzaju rozwiązania to głównie:
-osoby, które mają zobowiązania finansowe w innej walucie niż waluta polska (np. frankowicze)
-osoby, które, utraciły stały dochód i/lub własny majątek wskutek czego znalazły się w kłopotliwej sytuacji
-osoby starsze lub które zmagają się z ciężką chorobą wskutek czego ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
-poręczyciele pożyczkobiorców